Гильдия Производителей Одежды

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
 
Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

Проект Галузевої угоди від профспілок

E-mail Друк PDF
ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством промислової  політики України, Фондом державного майна України, асоціацією "Укрлегпром", Всеукраїнським об'єднанням роботодавців легкої промисловості та Центральним комітетом Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України

на 2010-2011 роки

 

Київ

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ УГОДИ

Стор.

1. Сторони, що укладають УГОДУ та їх повноваження.

3

2. Загальні положення.

3

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі.

5

4. Гарантії зайнятості працюючих.

8

5. Оплата праці. Нормування праці.

11

6. Режим праці та відпочинку.

15

7. Охорона праці та здоров'я.

16

8  Робота з молоддю.

9. Гарантії, соціальні пільги та компенсації.

21

22

10. Соціальне партнерство.

24

11. Гарантії діяльності профспілки.

27

12. Контроль за виконанням угоди.

30

13. Критерії оцінки виконання положень УГОДИ.

30

14. Відповідальність сторін за виконанням УГОДИ.

31

15. Заключні положення.

31

 

ЗМІСТ ДОДАТКІВ ДО УГОДИ

 

1. Мінімальні годинні тарифні ставки для робітників ПІДПРИЄМСТВ легкої промисловості ( додаток № 1 ).

 

33

2. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців  підприємств легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії  (додаток № 2 ).

 

 

 

34

3. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців  науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії (додаток №3).

 

 

 

 

36

4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів           працівників  загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника першого   розряду першої сітки (додаток №4).

 

 

38

5. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок  (окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду першої сітки (додаток  №5 ).

 

 

 

39

6. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників об'єднань, підприємств і організацій ( додаток № 6 ).

 

40

7. Рекомендації щодо порядку регулювання фондів оплати праці та умов їх зростання та встановлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці ( лист Мінпраці України від 08.04.1997 р. № 04-1411(додаток №7).

 

 

42

8. Орієнтовний перелік професій і посад працівників підприємств та організацій   з ненормованим робочим днем    (додаток № 8 ).

 

45

9. Довідково: Визначення основних термінів, які використовуються у Галузевій Угоді на 2010-2011рр.

 

46

1. СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ УГОДУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

1.1. Галузева угода (далі УГОДА) укладена згідно з Законом України "Про колективні договори і угоди", положеннями Генеральної угоди та іншими нормативно-правовими актами між:

- Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України, асоціацією "Укрлегпром", Всеукраїнським об'єднанням роботодавців легкої промисловості (далі - ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА) - з однієї сторони;

- Центральним комітетом Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України (далі - ПРОФСПІЛКА) з другої сторони.

Далі - СТОРОНИ.

 

1.2. Повноваження СТОРІН:

- ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, згідно з Положеннями про Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України, Статутом асоціації "Укрлегпром" та Всеукраїнським об'єднанням роботодавців легкої промисловості мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення УГОДИ та реалізації її норм на підприємствах і в організаціях  галузі (далі - ПІДПРИЄМСТВА), які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали цю УГОДУ;

- ПРОФСПІЛКА виступає від імені найманих представників підприємств і має відповідні повноваження на ведення переговорів, укладання Угоди та реалізації її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ..

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА визнають ПРОФСПІЛКУ, до якої входять більшість найманих працівників, єдиним представником інтересів трудящих галузі.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

2.1. УГОДА укладена з метою посилення захисту соціально-економічних прав і інтересів працівників галузі, запобігання можливих негативних наслідків в їх трудових відносинах  з роботодавцями і включає зобов'язання сторін, спрямованих на створення умов для підвищення ефективності роботи підприємств, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників і трудових колективів.

УГОДА - це галузевий нормативний акт, яким установлюються основні норми, принципи та взаємні зобов'язання СТОРІН, спрямовані на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників та власників.

 

2.2. УГОДА встановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії як мінімальні для працівників підприємств і не обмежує підприємства відповідно до своїх повноважень за рахунок власних коштів встановлювати у колективних договорах додаткові, порівняно з УГОДОЮ та чинним законодавством.

Взаємовідносини по виконанню УГОДИ складаються на основі рівноправного партнерства, взаємної відповідальності СТОРІН.

 

2.3. Термін дії УГОДИ:

2.3.1. УГОДА укладається на 2010-2011 роки, набуває чинності з дня підписання і діє до укладення наступної або перегляду цієї УГОДИ.

2.3.2. Жодна із СТОРІН, що уклали УГОДУ, не може протягом встановленого строку її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, за винятком випадків, коли прийняті закони змінюють норми УГОДИ. Зміни і доповнення до УГОДИ протягом її дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою СТОРІН.

 

2.3.3. УГОДА зберігає чинність у випадках зміни складу, структури, назви органу від імені якого вона укладена.

 

2.3.4. СТОРОНИ вступають в переговори по укладенню нової УГОДИ не пізніше, ніж за місяць до закінчення календарного року.

 

2.3.5. На підставі цієї УГОДИ  на всіх підприємствах галузі, в двомісячний термін з дня набуття чинності даної УГОДИ повинні укладатися колективні договори або вноситись до чинних відповідні зміни та доповнення з урахуванням її умов.

 

2.3.6. СТОРОНИ сприяють підприємствам у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладенню колективних договорів або внесенню до них змін і доповнень.

У випадку неукладання колективних договорів або невнесення до них змін і доповнень на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ СТОРОНИ приймають необхідні заходи по їх укладенню, а також порушують питання про притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

2.4.  Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ:

 

2.4.1. В разі необхідності доповнення чи зміни УГОДИ зацікавлена СТОРОНА вносить у встановленому законодавством порядку відповідне подання про поновлення переговорів.

 

2.4.2. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень чи змін до умов УГОДИ, а також щодо дострокового призупинення дії УГОДИ є обов'язковими для розгляду другою стороною.

Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ і рішення щодо них приймаються СТОРОНАМИ у 10-ти денний термін з дня їх отримання.

 

2.5. Сфера дії положень УГОДИ:

 

2.5.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА ( в тому числі на працівників, які проходять строк випробування при прийнятті на роботу), а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях і підвідомчим їм організаціях, що входять у ПРОФСПІЛКУ у частині пільг і гарантій, визначених УГОДОЮ.

Дія цієї УГОДИ поширюється також на підприємства, які не входять до сфери дії сторін, якщо рішення про це прийнято СТОРОНАМИ, що укладають колективний договір ПІДПРИЄМСТВА.

 

2.5.2. Норми, положення та умови УГОДИ діють безпосередньо і є обов'язковими при укладенні (внесенні змін, доповнень) колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

2.5.3. Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством, становище працівників, є недійсними і їх забороняється включати до договорів.

 

2.5.4. Укладені (а також при продовженні терміну дії) на ПІДПРИЄМСТВАХ колективні договори, після реєстрації в місцевих органах виконавчої влади, підлягають повідомній реєстрації в обласних організаціях профспілки.

Колективні договори заснованих в ході реструктуризації нових ПІДПРИЄМСТВ підлягають повідомній реєстрації в управліннях господарських структур (об'єднання, концерн, холдінг тощо), яким вони підпорядковані та  у відповідних профспілкових комітетах.

 

2.5.5. Зобов'язання та норми УГОДИ враховуються при вирішенні питань, що стосуються соціально-трудових гарантій працівників, зборами акціонерів та органами управління господарських товариств.

 

2.6. СТОРОНИ домовились вжити заходів до створення, відповідно до чинного законодавства України, галузевих об'єднань роботодавців та залучення їх представницьких органів до колективних переговорів з укладення УГОДИ.

 

2.7. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА забезпечують перегляд або відміну своїх нормативно-правових актів, що суперечать Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

2.8. Роз'яснення щодо застосування УГОДИ не можуть суперечити чинному законодавству та положенням цієї УГОДИ, надаються СТОРОНАМИ спільно за підписом керівників СТОРІН.

 

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ.

 

3.1. СТОРОНИ визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов для забезпечення стабільного та ефективного процесу виробництва на ПІДПРИЄМСТВАХ. З цією метою сприятимуть прийняттю відповідних Законів України щодо стимулювання розвитку легкої та текстильної промисловості в Україні та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності.

3.2. МІНІСТЕРСТВО вважає головним завданням здійснення державної промислової політики у сфері виробництва товарів легкої промисловості, створення умов, направлених на відновлення та розвиток їх виробництва, а саме:

- на виконання Закону України „Про інноваційну діяльність" проведення заходів по створенню дієвої інноваційної інфраструктури для розвитку легкої промисловості;

- запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, здійснення ефективної державної науково-технічної та інноваційної політики, зміцнення матеріально-технічної бази державних наукових установ;

- розширення участі підприємств галузі в міжнародних коопераційних зв'язках, в міжнародних проектах та авторитетних міжнародних організаціях, проведення робіт по стабілізації та закріпленню зовнішніх ринків товарів легкої промисловості за вітчизняними товаровиробниками;

- розробка заходів тарифного і нетарифного регулювання для захисту внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту та активізація  антидемпінгових розслідувань. Створення умов для справедливої конкуренції та виходу на ринки розвинутих країн;

- реалізація переваг українських підприємств легкої промисловості, як виробників кінцевого продукту  в умовах СОТ;

-  забезпечення розробки нормативної бази з підвищення промислової безпеки і охорони праці в легкій промисловості. Започаткування проведення робіт по дослідженню безпеки окремих видів товарів легкої промисловості на здоров'я  людини;

- організація прозорих оптових ринків сировини  і готової продукції для недопущення вимивання фінансових ресурсів через посередницькі структури;

- організація міжнародних конференцій, виставок, презентацій, суспільних заходів та медіа-заходів для підвищення ділового іміджу українських виробників легкої промисловості, розширення ринків збуту товарів та надходження інвестицій;

- розроблення гнучкої моделі взаємодії з регіональними органами державної влади в галузі легкої промисловості.

3.3. МІНІСТЕРСТВО зобов'язується :

3.3.1. Створювати необхідні організаційні умови для виконання визначених пріоритетних напрямків розвитку галузі та державних і галузевих цільових комплексних науково-технічних програм.

3.3.2. Вживати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності галузі промисловості, що позитивно впливатиме на прискорення економічного зростання ПІДПРИЄМСТВ, сприятиме побудові ефективної економіки . Відстоювати інтереси галузі в умовах СОТ   та інформувати ПРОФСПІЛКУ.

3.3.3. Сприяти погашенню багаторічної заборгованості ПІДПРИЄМСТВАМ за виконання замовлень силових структур та держзамовлень.

3.3.4. Домагатись відміни  ПДВ на продукцію, виготовлену підприємствами за державним замовленням.

3.3.5. Сприяти ПІДПРИЄМСТВАМ в  налагодженні та створенні умов випуску дитячого асортименту.

3.3.6. Впровадити Державну Програму розвитку легкої  промисловості України на період до 2011 року, передбачивши в її окремому розділі вирішення соціальних питань, зокрема щодо зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування працівників, що вивільняються, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізкультурою і спортом тощо.

3.4. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ  РОБОТОДАВЦІВ  ТА УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

зобов"язуються:

- спрямовувати свою діяльність на підвищення ефективності роботи галузі;

- брати участь у розробці необхідних для розвитку легкої промисловості проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які сприятимуть

підвищенню ефективності роботи галузі;

- проводити маркетингові дослідження щодо ринку товарів легкої промисловості;

- сприяти гармонізації національних стандартів з вимогами міжнародної та європейської систем з метою збільшення експортних можливостей вітчизняних підприємств;

- сприяти просуванню вітчизняних товарів легкої промисловості на внутрішній ринок, в тому числі і шляхом організації щорічних оптових ярмарків, виставок - презентацій, розміщення інформації щодо вітчизняних товарів легкої промисловості на веб-сторінці Укрлегпрому;

- підтримувати і захищати інтереси підприємства у відстоюванні своїх інтересів при проведенні антидемпінгових, спеціальних розслідувань проти недобросовісного імпорту товарів легкої промисловості на територію України;

- сприяти удосконаленню тендерних закупівель з наданням переваг вітчизняним виробникам продукції легкої промисловості та при наявності власної виробничої бази;

- ініціювати запровадження єдиного тендеру для закупівлі силовими структурами та іншими державними установами товарів легкої промисловості за державні кошти з прийняттям за основу базових цін вітчизняного виробника;

- організувати постійно-діючу виставку кращих зразків спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- сприяти активізації роботи щодо автоматичної ідентифікації та штриховому кодуванню продукції легкої промисловості;

-   представляти інтереси вітчизняних підприємств в керівних органах    Фондів    соціального страхування ;

- займати активну позицію у  відстоюванні інтересів вітчизняних підприємств при розгляді питань, що стосуються підготовки України до вступу  у Світову Організацію Торгівлі.

3.5. СТОРОНИ домовились:

3.5.1. З метою створення умов, направлених на відновлення та розвиток виробництва товарів легкої промисловості спрямовувати спільні зусилля для вирішення проблем галузі на рівні держави, а саме :

-  віднесення легкої та текстильної промисловості до пріоритетних галузей промисловості.

-  розробки на національному рівні заходів, направлених на захист вітчизняних товаровиробників з метою зменшення недобросовісної конкуренції з боку імпортних товарів легкої промисловості та „секонд-хенда".

- зниження податків.

3.6. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

3.6.1. Не допускати перепрофілювання підприємства при зміні власника.

3.6.2. Вживати заходи щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), стабілізації фінансового стану ПІДПРИЄМСТВ та недопущення їх збитковості.

3.6.3. Організовувати та проводити навчання працівників ПІДПРИЄМСТВ з питань трудового законодавства, охорони праці, діяльності акціонерних товариств та прав акціонерів.

3.7. ПРОФСПІЛКА зобов'язується :

3.7.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на ПІДПРИЄМСТВАХ.

3.7.2. Утримуватися від організації акцій протесту, страйків за умов виконання ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА, керівниками ПІДПРИЄМСТВ зобов'язань і норм УГОДИ , колективного договору.

 

4. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ.

4.1. СТОРОНИ домовились проводити політику, направлену на продуктивну зайнятість працюючих, здійснювати заходи щодо збереження та створення нових робочих місць. З цією метою:

4.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА:

4.2.1. Здійснюють свої функції у відповідності з Законом України "Про зайнятість населення", а також Державною програмою зайнятості населення.

4.2.2. Здійснюють аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів ПІДПРИЄМСТВ, підсумки якого розглядають разом з ПРОФСПІЛКОЮ одночасно з підсумками виконання УГОДИ.

4.2.3. У разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі звільнення працівників з ініціативи органу управління або власника, проводять їх лише за умови (не менше ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочення, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, а також про заходи, які спрямовані на працевлаштування працівників, що підлягають вивільненню.

4.2.4. Вживають заходи щодо недопущення на ПІДПРИЄМСТВАХ звільнень працюючих за ініціативою роботодавця більше 5 % чисельності працівників протягом календарного року.

Якщо на ПІДПРИЄМСТВІ виникає обгрунтована необхідність скоротити більше 5 % чисельності працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом, після проведення консультацій з ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА і центральним органом  ПРОФСПІЛКИ.

4.2.5. Попередньо узгоджують з ПРОФСПІЛКОЮ свої рішення або пропозиції до вищих органів державної влади з питань ліквідації, реорганізації, реструктуризації підприємств галузі, їх підрозділів.

4.3. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

4.3.1. Передбачати в колективних договорах заходи щодо забезпечення зайнятості працюючих.

4.3.2. Узгоджувати з профспілковими комітетами рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізацію або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з їх економічним обгрунтуванням, а також з розробленням заходів щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Тримісячний період роботодавець і профком використовують для проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи, що направлена на зниження рівня скорочення працівників, виконання заходів щодо забезпечення зайнятості.

4.3.3. Не застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ контрактну форму трудового договору, крім випадків, які передбачені законами України.

4.3.4. При відновленні виробництва гарантувати переважне право працевлаштування працівникам, вивільненим за ст.40 п.1 КЗпП України з даного підприємства.

4.3.5.Здійснювати  працевлаштування випускників професійно-технічних училищ, технікумів та ВУЗів, що навчалися за направленнями ПІДПРИЄМСТВА згідно з укладеними між ним  і навчальними закладами договорами.

4.3.6. Рішення про умови використання на ПІДПРИЄМСТВАХ іноземної робочої сили та робочої сили інших підприємств України приймати тільки за узгодженням з профспілковим комітетом.

4.3.7. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.1997 року №1464 "Про розмір витрат на професійну підготовку або перепідготовку").

4.3.8. Передбачати в колективних договорах заходи для забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж один раз на 5 років.

4.4. СТОРОНИ домовилися:

4.4.1. У випадках роботи на умовах неповного робочого часу зберігати за працівниками ПІДПРИЄМСТВ права, пільги та гарантії, передбачені колективними договорами.

4.4.2. В разі прийняття рішення про проведення реорганізації, реструктуризації, або в разі порушення питань про ліквідацію, банкрутство ПІДПРИЄМСТВА, роботодавець не пізніше ніж за три місяці інформує профспілковий комітет про ці дії.

Профспілки мають право вносити пропозиції відповідним органам  про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

4.4.3. Забезпечувати, в межах повноважень, контроль за додержанням умов договорів купівлі-продажі об'єктів приватизації в частині збереження діючих та створення нових робочих місць.

4.4.4. Роботодавець інформує профспілковий комітет за його запитом про хід та результати приватизації, а також про початок продажу акцій державних підприємств, що підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства і 100% акцій яких знаходиться у державній власності.

4.4.5. При формуванні органів управління господарських товариств рекомендувати включати до їх складу представників профспілкових комітетів з правом дорадчого голосу.

4.5. ПРОФСПІЛКИ зобов'язуються:

4.5.1. Здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів з питань зайнятості працюючих.

4.5.2. Надавати членам профспілки правову допомогу при розгляді у судах індивідуальних трудових спорів, а також консультації з питань застосування законодавства про зайнятість населення.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.

З метою забезпечення основних потреб працівників на рівні не нижче від установлених законом державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій, права працівників на своєчасне отримання заробітної плати і її достатній рівень, захисту трудящих у сфері їх доходів, а також використовуючи всі наявні засоби впливу для ліквідації заборгованості з заробітної плати, у разі її виникнення на ПІДПРИЄМСТВАХ:

5.1. СТОРОНИ домовились:

5.1.1. Керуючись законами України "Про оплату праці", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про прожитковий мінімум" умови оплати праці найманих працівників ПІДПРИЄМСТВ визначатимуться колективними договорами з дотриманням умов ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ (додатками 1-8):

5.1.1.1. Встановити в галузі:

- розмір тарифної  ставки робітника першого розряду з нормальними умовами праці, за умови виконання місячної (годинної) норми праці, не  менше розміру законодавчо встановленого прожиткового (мінімальної заробітної плати) мінімуму працездатної особи на відповідний період;

- розмір тарифної  ставки робітника першого розряду основного виробництва з нормальними умовами праці за умови виконання місячної (годинної) норми праці, не менше 101 відсотка розміру законодавчо встановленого прожиткового (мінімальної заробітної плати) мінімуму працездатної особи на відповідний період (додаток №1);

На окремих підприємствах, які з об'єктивних фінансово-економічних причин не можуть виконати цю норму Угоди, колективним договором може встановлюватись на період не більше, ніж шість місяців з дати його підписання, інший розмір мінімальної тарифної ставки робітника І розряду, який не може бути  меншим, ніж розмір прожиткового (мінімальної заробітної плати) мінімуму працездатної особи на відповідний період, встановлений законом.

В разі зміни розміру прожиткового (мінімальної заробітної плати) мінімуму, встановленого законом, ПІДПРИЄМСТВА проводять перерахунок мінімального розміру тарифної ставки  робітника І розряду з нормальними умовами праці та відповідно інших категорій працюючих.

5.1.1.2. Установити мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівнітарифної ставки робітника III розряду  І сітки з нормальними умовами праці.

5.1.1.3. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців  підприємств легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії згідно з додатком № 2 до УГОДИ.

5.1.1.4. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії згідно з додатком № 3 до УГОДИ.

5.1.1.5. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника першого розряду першої сітки  згідно з додатком № 4 до УГОДИ.

5.1.1.6. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду першої сітки  згідно з додатком №5 до УГОДИ.

5.1.2. Відповідно до чинного законодавства, ПІДПРИЄМСТВА самостійно розробляють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій винагород та інших заохочувальних, компенсаційних  і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та УГОДОЮ і встановлюють їх у колективних договорах.

Норми колективного договору щодо рівня оплати праці не повинні бути нижчими від раніше прийнятих на ПІДПРИЄМСТВІ.

Для працівників ПІДПРИЄМСТВ, що виконують роботи, не властиві  основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються у колективних договорах, з дотриманням норм і гарантій, передбачених галузевими Угодами тих галузей, до яких ці роботи відносяться по характеру виробництв. У випадках, коли умови оплати праці інших галузей нижчі від норм УГОДИ - застосовуються мінімальні гаранті  УГОДИ.

5.1.3. ПІДПРИЄМСТВА одночасно з введенням нових тарифних ставок і посадових окладів здійснюють заходи щодо:

-          упорядкування діючих норм і нормативів та систем матеріального заохочення;

-          досягнення 70 відсоткової долі тарифної частини в заробітній платі;

-          збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво.

Для забезпечення підвищення заробітної плати працівникам, у яких вона нижче прожиткового мінімуму, передбачають у колективних договорах випереджаюче зростання тарифної ставки робітника І розряду відносно темпів зростання середньої заробітної плати.

5.1.4. Установити розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій згідно з додатком № 6  до УГОДИ.

5.1.5. Надати право керівникам ПІДПРИЄМСТВ за погодженням з профспілковими комітетами застосовувати для окремих висококваліфікованих робітників місячні оклади замість тарифних ставок.

5.1.6. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду (окладу).

СТОРОНИ здійснюватимуть контроль за дотриманням на підприємствах  вимог статті 113 КЗпП України щодо визнання простоїв не з вини працівника і відповідної оплати за ці простої.

5.1.7. Працівникам, попередженим про наступне звільнення згідно з п.1 ст.40 КЗпП України, при перегляді на ПІДПРИЄМСТВІ форм, систем, розмірів оплати праці підвищувати тарифні ставки (посадові оклади) у порядку, встановленому на ПІДПРИЄМСТВІ.

5.1.8. Формування, порядок регулювання, умови зростання розподіл і використання фонду оплати праці, на ПІДПРИЄМСТВАХ роботодавцям здійснювати  разом із профспілковими комітетами з урахуванням  додатку № 7   до УГОДИ.

Забезпечувати зростання фонду оплати праці на ПІДПРИЄМСТВАХ відповідно до росту обсягів виробництва.

5.1.9. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення систем надбавок та доплат працівникам, а також зниження їх розмірів на ПІДПРИЄМСТВАХ проводити за погодженням із профспілковими комітетами.

5.1.10. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ гласність внутрішніх положень про оплату праці, у тому числі про преміювання, доплати, заохочувальні виплати тощо, як обов'язкові додатки до колективних договорів.

5.1.11. Здійснювати контроль своєчасності виплати заробітної плати на ПІДПРИЄМСТВАХ, а у разі виникнення заборгованості із заробітної плати понад один місяць, приймати заходи щодо їх усунення.

5.1.11.1. Керівники ПІДПРИЄМСТВ передбачають в колективних договорах та здійснюють заходи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати у І півріччі відповідного року (крім тих підприємств і організацій, до яких застосовано процедуру відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом).

Графіки погашення заборгованості із заробітної плати включити як обов'язкові додатки, до колективних договорів.

У разі наявності на підприємстві, в організації та установі заборгованості із заробітної плати щомісяця надавати працівникам витяги з розрахункової відомості (особового рахунку) по заробітній платі працівника з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри  нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.

5.1.12. ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА :

Розглядає на колегіях стан дотримання умов договорів купівлі - продажу державного майна, зокрема щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати та  надає відповідну інформацію Профспілці за  запитом.

У разі наявності заборгованості із заробітної плати понад місячний фонд оплати праці у акціонерних товариствах з часткою державної власності понад 10 відсотків ініціювати проведення позачергових зборів акціонерів для вирішення питання щодо погашення заборгованості.

5.1.13. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ передбачати в колективних договорах  (в межах фінансових можливостей) виплату винагороди за вислугу років.

5.1.14. Роботодавець забезпечує впровадження технічно-обгрунтованих норм для всіх категорій працюючих, постійно здійснює моніторинг у сфері нормування праці, забезпечує розробку , перегляд та доповнення галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технологій виробництва, а також узагальнює і поширює передовий досвід з нормування праці.  Зміна норм праці проводиться за умов економічного та соціального обґрунтування за погодженням з профспілковим комітетом і повідомленням працівників про їх запровадження не пізніше , ніж за два місяці. У колективних договорах визначаються конкретні заходи з поліпшення стану нормування праці.

5.1.15. СТОРОНИ домовились запроваджувати  знижені норми виробітку:

- для інвалідів, вагітних жінок                                                                  - на 20%

- для молодих робітників, прийнятих на роботу після за-

кінчення загально-освітньої школи, ПТУ, курсів, звіль-

нених із строкової військової служби, а також тих, хто

пройшов навчання безпосередньо на виробництві

за перші 3 місяці                                                                                                               - до 40%

наступні 3 місяці                                                                                                              - до 30%

Конкретні розміри зниження норм виробітку і термін їх дії визначаються колективним договором.

5.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):

5.2.1. Спрямовувати кошти підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження  на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колективному договорі.

5.2.2. Передбачати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ механізм захисту купівельної спроможності заробітної плати:

а) шляхом індексації нарахованої заробітної плати  відповідно до чинного законодавства;

б) шляхом періодичного, у зв'язку з інфляцією, підвищення тарифних ставок (посадових окладів), інших виплат;

в) шляхом компенсації втрат, пов'язаних з порушенням термінів виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

5.2.3. Здійснювати своєчасно, в терміни, встановлені колективними договорами, виплату поточної заробітної плати працівникам ПІДПРИЄМСТВ, але не рідше двох разів на місяць.

5.2.4. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковим комітетам інформацію про наявність коштів на рахунках ПІДПРИЄМСТВ.

5.3. ПРОФСПІЛКИ зобов'язуються:

5.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням на ПІДПРИЄМСТВАХ законодавчих, нормативних актів щодо оплати праці і відповідних положень УГОДИ.

5.3.2. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у галузі, підгалузях і на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ, готувати обґрунтовані пропозиції з удосконалення оплати праці.

5.3.3. Захищати і відстоювати інтереси працівників галузі щодо оплати праці на всіх рівнях управління.

5.3.4. Сприяти впровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ прогресивних норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.

5.4. СТОРОНИ рекомендують профспілковим комітетам відповідно до законодавства активізувати роботу з реалізації своєї функції щодо здійснення контролю за виконанням колективних договорів у частині своєчасної виплати заробітної плати на ПІДПРИЄМСТВАХ усіх форм власності і ставити питання про розірвання контракту з керівниками, які порушують законодавство про працю і не виконують зобов'язання за колективним договором.

5.5. СТОРОНИ визнають право ПРОФСПІЛКИ вимагати розірвання контракту з керівником ПІДПРИЄМСТВА, якщо він порушує законодавство про працю та цю УГОДУ, відповідно до ст. 33 Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності".

5.6. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов'язується здійснювати розробки з проблем організації та нормування праці у діючих галузевих науково-дослідних установах і інформувати про це ПРОФСПІЛКУ, на основі узгоджених СТОРОНАМИ форм та періодичності їх надання.

6. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ.

6.1. Режим роботи (графіки роботи), тривалість робочого часу та відпочинку працівників ПІДПРИЄМСТВ визначаються колективними договорами. Правила внутрішнього трудового розпорядку є невід'ємною частиною колективного договору.

6.2. СТОРОНИ домовилися:

6.2.1. Сприяти забезпеченню встановлених законодавством норм робочого часу.

Режим робочого часу на ПІДПРИЄМСТВАХ, при необхідності, може змінюватись у встановленому законодавством порядку за погодженням з профспілковим комітетом.

6.2.2. Залучення працівників до надурочних робіт здійснювати згідно з чинним законодавством України.

6.2.3. Забезпечити надання щорічної оплачуваної основної відпустки тривалістю не менше встановленої чинним законодавством та колективними договорами.

6.2.4. Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці  та за особливий характер праці згідно з чинним законодавством.

Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

6.2.5. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів згідно зі Списком робіт, професій та посад, визначених колективним договором, відповідно до орієнтовного переліку професій і посад працівників підприємств та організацій з ненормованим робочим днем, (додаток № 8).

6.3. СТОРОНИ вважають за доцільне за рахунок власних коштів ПІДПРИЄМСТВ:

6.3.1. Надавати додаткові  понад встановлені законодавством оплачувані відпустки  у випадках:

а) народження дітей (батькові)

б) проводів на військову службу (дітей)

в) шлюбу працівника або його дітей

г) смерті подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів, дітей).

6.3.2. Встановлювати понад передбачених законодавством додаткові соціальні відпустки:

а) по вагітності і пологам;

б) по догляду за дітьми.

Кількість календарних днів та порядок їх надання визначають ПІДПРИЄМСТВА самостійно у колективних договорах.

6.3.3. Рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ при укладанні колективних договорів розглядати питання про можливість встановлення для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та дошкільного віку, 38-годинного робочого тижня.

6.3.4. Роботу працівників у вихідні та святкові дні погоджувати з  профспілковим комітетом та компенсувати ці дні згідно з чинним законодавством.

6.3.5. Створити на ПІДПРИЄМСТВАХ комісії по трудових спорах та сприяти підвищенню ефективності їх роботи.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я.

7.1. Здійснювати свої повноваження в галузі охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", Галузевою системою управління охороною праці  для підприємств Мінпромполітики (СУОП) спільно з ПРОФСПІЛКОЮ, вносити щорічно пропозиції до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України про фінансування заходів «Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012  роки Мінпромполітики». Вживати заходів щодо виконання цієї програми.

7.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА зобов'язуються:

7.2.1. Протягом дії УГОДИ розглядати за участю ПРОФСПІЛКИ стан умов праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на ПІДПРИЄМСТВАХ та приймати відповідні рішення. Матеріали засідань надавати Центральному комітету Профспілки та Мінпромполітики.

7.2.2. Готувати пропозиції щодо змін і доповнень галузевих нормативних актів з питань охорони праці за участю ПРОФСПІЛКИ.

7.2.3. Здійснювати методичне керівництво роботою з охорони праці на ПІДПРИЄМСТВАХ.

7.2.4. Здійснювати облік та аналіз причин нещасних випадків, професійних захворювань, розробляти заходи для їх упередження та забезпечувати  контроль за їх виконанням.

Забезпечувати участь представників ПРОФСПІЛКИ у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, розробці заходів щодо їх усунення.

7.2.5. Вносити пропозиції до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України щодо фінансування робіт з перегляду та затвердження  Норм безоплатної видачі працівникам спеціальних одягу, взуття та інших засобів  захисту.

7.3. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ, за участю профспілкових комітетів, забезпечити:

7.3.1. Здійснення на ПІДПРИЄМСТВАХ розробки та виконання заходів поліпшення умов і безпеки праці як складової частини колективних договорів.

7.3.2. Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників зайнятих у шкідливих і важких умовах праці для встановлення їх прав на пільгове пенсійне забезпечення, додаткові відпустки.

7.3.3. Щотижневий розгляд стану справ з охорони праці, створення здорових та безпечних умов праці, прийняття необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності і відповідальність первинної ланки інженерно-технічних працівників ПІДПРИЄМСТВ за виконання посадових обов'язків з охорони праці.

7.3.4.Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці спеціалістів, службові обов'язки яких пов'язані з організацією безпечного ведення робіт на виробництві та навчання керівників та спеціалістів служб охорони праці та членів комісій підприємств з перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки у навчальних закладах Мінпромполітики України за участю профспілок.

7.3.5. Організацію на ПІДПРИЄМСТВАХ експертизи технічного стану верстатного парку, механізмів, будівель і споруд щодо їх подальшого безпечного використання.

Проведення обстеження будівель споруд, які не експлуатуються і створюють загрозу виробничому персоналу і населенню та вжити заходів щодо демонтажу або приведення в безпечний стан вказаних об'єктів.

Створення служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд та призначити відповідальну особу за технічний стан та безпечну експлуатацію будівель і споруд.

7.3.6. Працюючих сертифікованими засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів згідно з галузевими нормами, а також змивними та знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами.

7.3.7. Розробку та впровадження заходів щодо механізації та автоматизації важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також виконання програми вивільнення жінок з цих робіт.

7.3.8. За рахунок коштів підприємств проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах працівників віком до 21 року, а також на таких роботах, де є потреба у професійному доборі і виконання рекомендацій заключного акту за результатами медичного огляду працюючих.

7.3.9. Надання необхідної звітної інформації та інших матеріалів з охорони праці, передбаченої статистичною звітністю,  профспілковим комітетам та до Мінпромполітики.

7.3.10. Забезпечення відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня  2004 р.№ 1112) повного, якісного та об'єктивного розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, установлення істинних технічних та організаційних причин нещасних випадків та без відкладну передачу до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України необхідних матеріалів щодо нещасних випадків і профзахворювань для здійснення своєчасних страхових виплат.

7.3.11. Відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, здійснювати, згідно з чинним законодавством України.

7.3.12. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА рекомендують керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

7.3.12.1. Забезпечити цільове використання коштів, передбачених в установленому законодавством порядку, для проведення заходів з охорони праці. Витрати на охорону праці підприємств забезпечувати у розмірі не менше 0,5% від щомісячного обсягу реалізованої продукції.

7.3.12.2. За рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ здійснювати укладання договорів на добровільне страхування від нещасних випадків працівників, зайнятих на роботах з підвищеним ступенем небезпечності, за переліком професій, встановлених колективним договором.

7.3.12.3. Забезпечувати виконання заходів з охорони праці, перелік яких та суми витрат визначати на підставі вимог статті 19 Закону України „Про охорону праці "та колективних договорів.

7.3.13. СТОРОНИ рекомендують передбачити в колективних договорах на ПІДПРИЄМСТВАХ:

7.3.13.1. Заохочення працівників ПІДПРИЄМСТВ за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці.

7.3.13.2. Організацію і проведення, за рахунок коштів підприємств, навчання з питань охорони праці у трудових колективах , а також  з профактивом.

7.3.13.3. Надання громадським інспекторам з охорони праці (представникам комітетів профспілки з охорони праці) вільний від основної роботи час для виконання ними громадських обов'язків з питань охорони праці на термін, передбачений колективним договором, із збереженням за ними середнього заробітку, але не менше 4 годин на тиждень.

7.3.13.4. Організацію медичного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази наявних відомчих спеціалізованих медико-санітарних частин, поліклінік, здешевлення лікування працівників галузі, а також забезпеченню МСЧ відповідним фінансуванням для надання гарантованого державою обсягу та рівня безоплатної медичної допомоги трудящим з урахуванням видатків на оплату праці медичних працівників.

7.3.13.5. Вивчення причин втрат працездатності та виходу на інвалідність внаслідок виробничого травматизму, впливу інших шкідливих чинників на організм працюючих.

7.3.14. СТОРОНИ домовились:

7.3.14.1. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за поданням ПРОФСПІЛКИ, заслуховувати на колегії МІНІСТЕРСТВА та президії ЦК ПРОФСПІЛКИ керівників ПІДПРИЄМСТВ, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.3.14.2. Узагальнювати та подавати пропозиції ПІДПРИЄМСТВ про зміни у Списки на пільгове пенсійне забезпечення, надання додаткових відпусток і скорочення робочого часу працівникам, що зайняті на роботах у несприятливих умовах праці, та відповідні клопотання з цих питань, до Міністерства праці та соціальної політики України.

7.4. ПРОФСПІЛКИ зобов'язуються:

7.4.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці на ПІДПРИЄМСТВАХ, виконанням відповідних програм та зобов'язань колективних договорів з цих питань, надавати ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА інформацію та пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях.

7.4.2. За результатами перевірок додержання власником законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці вносити керівникам ПІДПРИЄМСТВ, ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА  подання з цих питань.

7.4.3. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, згідно з чинним законодавством України.

7.4.4. Брати  участь:

7.4.4.1. У розробці та контролі виконання програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на ПІДПРИЄМСТВАХ.

7.4.4.2. В опрацюванні, перегляді галузевих нормативних актів з охорони праці.

7.4.4.3. В атестації робочих місць та надавати пропозиції відповідно до Закону "Про охорону праці", а також у вирішенні конфліктів з охорони праці.

7.4.4.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві та надавати у разі необхідності свої висновки.

7.4.4.5. У прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів та об'єктів соцкультпобуту.

7.4.4.6. У роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

7.4.4.7. У складанні акту про нещасний випадок і внесенні змін до його змісту, якщо будуть виникати конфлікти з цього питання між потерпілим та власником.

7.4.4.8. У проведенні навчань, нарад, семінарів профактиву з питань охорони праці.

7.4.4.9. У заходах з охорони праці, які проводять ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА.

8..РОБОТА З МОЛОДДЮ.

З метою залучення молоді на ПІДПРИЄМСТВА, сприяння їх адаптації та закріпленню у трудових колективах, створення додаткового соціального захисту.

8.1. СТОРОНИ зобов'язуються:

8.1.1. Здійснювати заходи щодо посилення соціально-економічного захисту молоді, підвищення її активності у вирішенні виробничих і соціальних завдань.

Для реалізації  цих заходів  передбачати  у колективних договорах:

8.1.2. Ознайомлення молоді із статутом та іншими внутрішніми нормативними документами підприємства, Генеральною та Галузевою угодами, колективним  договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами та інструкціями з безпеки праці.

8.1.3. Закріплення за молодими працівниками наставників із складу висококваліфікованих кадрових робітників підприємства.

8.1.4. Залучення молоді до участі в раціоналізації та винахідництві, до роботи у центрах  творчості, клубах за інтересами та до участі у святкових та культурно-спортивних заходах.

8.1.5. Надання  одноразової допомоги та довгострокових цільових пільгових кредитів на отримання вищої освіти, безпроцентних позик молодим працівникам та молодим сім'ям, за рахунок коштів підприємства для обзаведення домашнім господарством  часткової компенсації за наймання житла для молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку, інші компенсаційні виплати.

8.1.6 Положення, що забезпечують гендерну рівність працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006р. № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010року».

8.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

8.2.1. Реалізацію на підприємствах галузі Галузевої молодіжної програми.

8.2.2. Сприяти роботі молодіжних комісій, рад, створених на підприємстві.

8.2.3. Сприяти участі молоді в загальногалузевих заходах: з'їздах,  конкурсах, спартакіадах, оглядах художньої самодіяльності тощо. Надавати ПРОФСПІЛЦІ фінансову допомогу  для проведення цих заходів.

8.2.4. Проводити конкурси професійної майстерності, огляди-конкурси художньої самодіяльності на ПІДПРИЄМСТВАХ, вечори відпочинку тощо.

8.3. ПРОФСПІЛКА зобов'язується:

8.3.1. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення культурно-освітніх, оздоровчих та житлових потреб.

9.  ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ.

9.1. СТОРОНИ вважають за доцільне:

 

9.1.1. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ не допускати зміни форм власності, перепрофілювання, ліквідації та передачі об'єктів соціально-культурного призначення без згоди профспілкового комітету.

 

9.2. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам передбачати у колективних договорах додаткові у порівняні з чинним законодавством соціальні гарантії, пільги та компенсації за рахунок власних коштів, зокрема:

 

9.2.1. Здійснювати часткову компенсацію за подорожчання  харчування в робітничих їдальнях, проїзду в міському (приміському) транспорті, витрат на житлово-комунальні послуги, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, повну або часткову оплату медичних послуг, що надаються працівникам у лікувальних закладах (за медичними показниками),  інші компенсаційні виплати.

 

9.2.2. Надавати безпроцентні позики (матеріальну допомогу) на будівництво чи купівлю житла та інші потреби.

 

9.2.3. Здійснювати за рахунок прибутку ПІДПРИЄМСТВА додаткові соціальні виплати:

а) одноразову допомогу сім'ї працівника, загиблого на виробництві з вини ПІДПРИЄМСТВА, а також внаслідок смерті від професійного захворювання;

б) матеріальну допомогу працівнику, який втратив працездатність (повністю або частково) з вини ПІДПРИЄМСТВА;

в) одноразову допомогу сім'ї працівника, померлого від загального захворювання або нещасного випадку у побуті, а також відшкодування (повне або часткове) витрат на поховання;

г) матеріальну допомогу працівникам при звільненні за скороченням штатів та при виході на пенсію - в розмірі, залежному від стажу роботи на ПІДПРИЄМСТВІ;

д) матеріальну допомогу працівникам при наданні чергової відпустки, в залежності від трудового стажу;

є) одноразову винагороду до ювілейних дат працівників;

ж) щомісячну допомогу жінкам, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми;

з) одноразову допомогу особам, звільненим із Збройних Сил України і які повернулись на підприємство, тощо.

 

9.2.5. Відновлювати умови дій соціально-побутових пільг, передбачених Угодою, у разі прийняття працівників на ПІДПРИЄМСТВА протягом одного року після звільнення їх на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

 

9.2.6. Надавати пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на даному підприємстві, право користування на рівні з його працівниками соціальними пільгами які мають місце на підприємстві, зокрема: медичним обслуговуванням, забезпеченням житлом, путівками до оздоровчих закладів, купівлю товарів, що випускає ПІДПРИЄМСТВО.

 

9.2.7. Надавати грошову допомогу жінкам, що знаходяться у відпустці по догляду за дітьми до 6 років.

 

9.2.8. Забезпечувати побутовим твердим паливом працівників, які цього потребують, за 50 відсотків встановленої вартості, а пенсіонерів, сім'ї загиблих на виробництві, одиноких матерів, багатодітні сім'ї - безкоштовно.

 

9.2.9. ПІДПРИЄМСТВА зобов'язані відраховувати своїм профспілковим організаціям кошти на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми, та навчання профспілкових кадрів у порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством, колективним договором та цією УГОДОЮ, але не менше, ніж 0,3 відсотка від фонду оплати праці згідно із Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

9.2.10. Забезпечити у колективних договорах зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, непрацюючих пенсіонерів підприємств.

 

9.3. ПРОФСПІЛКА зобов'язується:

 

9.3.1. Сприяти функціонуванню мережі  оздоровчих закладів та баз відпочинку.

 

9.3.2. Здійснювати контроль за дотриманням господарськими органами житлового законодавства, надавати безкоштовно членам профспілки консультативну допомогу з цих питань.

 

9.3.3. Здійснювати у складі комісій з соціального страхування контроль за використанням на підприємствах коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на виплату матеріального забезпечення та надання  соціальних послуг, відповідно  до чинного законодавства.

 

 

 

10. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО.

10.1. СТОРОНИ будують свої взаємовідносини на принципах соціального партнерства - для створення необхідних умов щодо стабільної роботи, розвитку ПІДПРИЄМСТВ, зростання рівня життя працівників та їх соціально-правового захисту.

 

Враховуючи, що Профспілка працівників текстильної та легкої промисловості України об'єднує більшість працівників галузі, СТОРОНИ визнають за Профспілкою працівників текстильної та легкої промисловості України право представляти інтереси працівників ПІДПРИЄМСТВ і проводити узгоджену політику щодо створення та зміцнення первинних профспілкових організацій Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

10.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції:

 

10.2.1. При реалізації своїх повноважень з управління власністю на ПІДПРИЄМСТВАХ рішення, які зачіпають соціально-економічні інтереси працівників, приймають після консультацій з Профспілкою працівників текстильної та легкої промисловості України.

 

10.2.2. Запрошують представників Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України до нарад та інших заходів з фінансово-господарських і соціально-економічних питань діяльності ПІДПРИЄМСТВ, які зачіпають соціально-трудові відносини, в т.ч. включають до складу малих колегій.

 

10.2.3. Направляють (на безоплатній основі) Профспілці працівників текстильної та легкої промисловості України свої накази та іншу інформацію з трудових та соціально-економічних питань, охорони праці і техніки безпеки.

 

10.2.4. Проекти законів та власних нормативно-правових актів, що розробляються ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА і стосуються соціально-трудових відносин на ПІДПРИЄМСТВАХ, розглядають з урахуванням думки і за участю Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України.

 

10.2.5. Забезпечують відповідність своїх розпорядчих та інших документів вимогам Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

10.2.6. На запрошення Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України беруть участь, у заходах Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України з питань захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 

10.2.7. Забезпечують участь представників Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України у роботі комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВ.

 

10.3. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ:

 

10.3.1. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних переговорів та ефективного контролю за виконанням колективних договорів забезпечувати навчання членів робочих комісій (від власників, роботодавців і  первинних організацій Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України) протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

 

10.4. РОБОТОДАВЦІ:

 

10.4.1. Створюють умови для реалізації УГОДИ на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

10.4.2. Забезпечують участь представників виборних органів первинних організацій Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України у стосунках з роботодавцями щодо:

а) внесення змін і доповнень до Статутів ПІДПРИЄМСТВ у частині захисту соціально-економічних та трудових прав працівників;

б) розробки внутрішніх документів ПІДПРИЄМСТВ (правил трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо), а також внесення до них змін, відповідно до законодавства.

 

10.4.3. При формуванні проектів Статутів ПІДПРИЄМСТВ або внесенні змін до діючих Статутів проводять консультації та враховують, в межах законодавства, думку виборних органів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України.

Протягом дії Угоди вносять, зміни до Статутів та внутрішніх документів ПІДПРИЄМСТВ щодо повноважень первинних організацій Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України представляти, відповідно до законодавства, інтереси працівників.

 

10.4.4. Забезпечують можливість участі представників Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України у роботі колегіальних органів управління ПІДПРИЄМСТВАМИ та їх об'єднань.

 

10.4.5. Сприяють проведенню всіх форм навчання профспілкового активу Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ, передбачених колективними договорами.

 

10.4.6. Забезпечують представникам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України можливість використання наявних на ПІДПРИЄМСТВАХ засобів інформації, друкованих видань, розмножувальної та іншої оргтехніки-для викладення профспілкових позицій.

 

10.4.7. Погоджують з профспілковими комітетами Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України всі накази, що стосуються питань умов та охорони праці, оплати праці, соціальних, культурних побутових та інших питань соціально-трудових відносин.

 

10.4.8. Включають представників профспілкових комітетів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України до складу комісій з продажу, списання та відчуження майна.

 

10.4.9. Забезпечують надання працівникам ПІДПРИЄМСТВ правової допомоги (силами юридичних служб) з соціально - трудових питань.

 

10.4.10. Організують систематичне інформування трудових колективів ПІДПРИЄМСТВ з соціальних та інших, пов'язаних з трудовими відносинами, питань.

10.4.11. Дотримуються міжнародних і національних стандартів розкриття інформації про основних власників ПІДПРИЄМСТВ та результати господарської діяльності акціонерних товариств.

10.4.12. Заохочують працівників ПІДПРИЄМСТВ, які отримали профспілкові нагороди Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України та вносять відповідні записи до трудових книжок працівників.

 

10.5. Профспілка працівників текстильної та легкої промисловості України:

 

10.5.1. Сприяє реалізації УГОДИ і колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

10.5.2. Захищає членів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України при вирішенні трудових спорів (конфліктів), в т.ч. пов'язаних з реорганізацією, тимчасовою зупинкою діяльності та ліквідацією ПІДПРИЄМСТВ, скороченням робочих місць, своєчасністю оплати праці тощо.

При вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) максимально використовує примирні процедури, передбачені законодавством України.

 

10.5.3. Надає практичну допомогу з формування та укладення колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

10.5.4. Сприяє, за допомогою інформаційно-методичних заходів, ефективній участі ПІДПРИЄМСТВ у Всеукраїнському конкурсі профспілок на кращий колективний договір, започаткованому Федерацією профспілок України.

 

10.5.5. Регулярно інформує первинні та територіальні організації Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України про рівень оплати праці працівників ПІДПРИЄМСТВ, а також про рівень соціальних стандартів в Україні.

 

10.5.6. Надає ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА та роботодавцям документи, що приймаються виборними органами Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, матеріали з соціально-трудових питань, а також своєчасно інформує про заплановані Профспілкою працівників текстильної та легкої промисловості України заходи та колективні дії.

 

10.5.7. Утримується від організації страйків та інших форм колективного протесту, за умов виконання зобов'язань, що включені до УГОДИ та колективних договорів.

 

10.5.8. Не розголошує відомості, що складають державну, службову або комерційну таємницю, про які становиться відомо в ході проведення колективних переговорів.

 

 

 

11. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ.

11.1. Права Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України визначаються Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими законами України, Генеральною угодою, Статутом Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, колективними договорами ПІДПРИЄМСТВ і цією УГОДОЮ.

 

11.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції, доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):

 

11.2.1. Надавати профспілковим комітетам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, безоплатно, необхідні для їхньої діяльності приміщення з обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною - для роботи самих комітетів і для проведення зборів працівників ПІДПРИЄМСТВ, засоби зв'язку для постійного користування і, в разі необхідності, транспорт.

 

11.2.2. Забезпечувати вільний доступ на місця роботи працівників ПІДПРИЄМСТВ представникам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України за їхніми посвідченнями.

 

11.2.3. Надавати (на умовах, визначених колективними договорами) працівникам ПІДПРИЄМСТВ, що обрані до виборних органів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України всіх рівнів і не звільнені від виробничої діяльності, вільний від роботи час - не менше 4 годин на тиждень, із збереженням середньої заробітної плати, для виконання профспілкових обов'язків в інтересах трудового колективу, а на час їхнього профспілкового навчання - додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 6 календарних днів.

 

11.2.4. Надавати головним технічним, технічним інспекторам праці Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України можливості безперешкодного входу на ПІДПРИЄМСТВА за посвідченнями Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України або іншими документами, оформленими у встановленому порядку та забезпечувати їх, при необхідності, відповідними засобами індивідуального захисту для проведення профілактичної роботи з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці".

 

11.2.5. Звільнювати громадських інспекторів з охорони праці (представників Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України з охорони праці) від основної роботи для виконання ними громадських обов'язків з охорони праці на термін, передбачений колективним договором, із збереженням за ними середнього заробітку.

 

11.2.6. Забезпечувати, за наявності письмових заяв членів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, безоплатний, безготівковий збір членських профспілкових внесків централізовано через бухгалтерії ПІДПРИЄМСТВ, із перерахуванням зібраних внесків на рахунки профспілкових комітетів та інших виборних органів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України в день отримання в установах банків коштів на виплату заробітної плати.

Роботодавці не мають право затримувати перерахування зазначених коштів.

 

11.2.7. Щомісячно відраховувати профспілковим комітетам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України кошти на культурно-масову, фізкультурну роботу і оздоровлення в розмірі не менше 0,3 відсотки фонду оплати праці ПІДПРИЄМСТВА.

 

11.2.8. Поширювати на виборних та штатних працівників профспілкових комітетів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України пільги й гарантії, що передбачені колективними договорами цих ПІДПРИЄМСТВ.

На умовах колективних договорів виділяти профспілковим комітетам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України кошти на заохочення профспілкового активу за виконання обов'язків, пов'язаних із реалізацією колективних договорів ПІДПРИЄМСТВ.

 

11.2.9. Забезпечити виборним профспілковим працівникам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, за їхнім бажанням, після закінчення строку повноважень, працевлаштування на ПІДПРИЄМСТВІ та сприяти працевлаштуванню на інших ПІДПРИЄМСТВАХ, оплату навчання або перекваліфікації за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ і утримуватись від їх звільнення протягом двох років.

 

11.3. СТОРОНИ вважають за необхідне:

11.3.1. Вносити до колективних договорів зобов'язання кадрових служб ПІДПРИЄМСТВА знайомити всіх поступаючих на роботу із Статутом Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України з роботою первинної організації Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України на ПІДПРИЄМСТВІ (пам'ятку про роботу надає профспілковий комітет) та пропонувати прийняти рішення (подати заяву) про вступ до Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України.

 

11.3.2. Надавати безоплатно Профспілці працівників текстильної та легкої промисловості України наявну інформацію про результати господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВ.

 

11.3.3. Включати профспілкових працівників, за заявками органів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, до списків на навчання за програмами підвищення рівня знань з питань правового та соціального захисту працівників, що проводять СТОРОНИ УГОДИ (на договірних засадах).

 

11.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА рекомендують керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):

 

11.4.1. Надавати за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ та на умовах колективних договорів, безповоротну фінансову допомогу на статутну діяльність профспілкових комітетів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України.

 

11.4.2. Надавати, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ (при фінансовій можливості) та на умовах колективного договору, фінансову допомогу профспілковим комітетам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, Профспілці працівників текстильної та легкої промисловості України з метою підвищення ефективності їх роботи, в т.ч. на:

- придбання та експлуатацію сучасної оргтехніки (комп'ютера, ксерокса, багатофункціонального пристрою), офісних меблів тощо;

- придбання та експлуатацію засобів телекомунікації (факсимільного зв'язку, стільникового мобільного зв'язку тощо);

- оплату навчання профспілкових кадрів, участь у виїзних семінарах тощо;

- відрядження голови (повноважного представника) профспілкового комітету для його участі у заходах Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України;

- передплату профспілкових видань, в т.ч. газети "Профспілкові вісті" (для ознайомлення всіх членів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України на ПІДПРИЄМСТВІ), "Бібліотечки голови профкому", журналу "Профспілки України".

 

11.4.3. Сприяти (організаційно та фінансово) виборним органам Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, за їх зверненнями, в оформленні інформаційних стендів про роботу Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України.

 

 

11.5. Працівники ПІДПРИЄМСТВ, що входять до складу виборних органів (усіх рівнів) Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України (у т.ч. Ревізійних комісій) та комісій по трудових спорах ПІДПРИЄМСТВ і не звільнені від основної роботи, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню, переведені без їхньої згоди на іншу роботу або звільнені за ініціативою роботодавця, без попередньої згоди відповідних виборних органів Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України та комісій по трудових спорах.

Вони також не можуть бути звільнені протягом одного року після закінчення виборних повноважень, без згоди Профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, крім випадків, передбачених Ст.41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ.

 

12.1. Контроль за виконанням цієї УГОДИ  здійснювати постійно діючими, двосторонніми комісіями, які вели переговори по її укладенню.

 

12.2. Уповноважені представники СТОРІН у двотижневий строк з моменту виявлення недоліків виконання УГОДИ роблять подання сторонам, які підписали УГОДУ.

СТОРОНИ зобов'язуються не пізніше, ніж у двотижневий термін провести переговори по суті подання та про притягнення винних осіб до відповідальності в порядку, передбаченому законодавством.

 

12.3. ПІДПРИЄМСТВА подають інформацію про хід виконання Галузевої УГОДИ ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА та ПРОФСПІЛЦІ двічі на рік: за перше півріччя , за  рік .

 

12.4. Хід виконання УГОДИ за півріччя розглядається на засіданні президії ЦК ПРОФСПІЛКИ спільно з галузевим управлінням МІНІСТЕРСТВА та асоціацією "УКРЛЕГПРОМ" , Фондом Державного майна з залученням керівників ПІДПРИЄМСТВ, за рік - на розширеному засіданні колегії МІНІСТЕРСТВА спільно з ПРОФСПІЛКАМИ.

 

13. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ.

13.1. Ці критерії розроблено з метою визначення стану виконання зобов'язань СТОРІН та організації ефективного контролю.

 

13.2. Під час розгляду стану виконання УГОДИ на засіданні спільної робочої комісії СТОРІН (колегії) щодо здійснення контролю за виконанням УГОДИ (далі - комісія) за підсумками роботи за відповідний звітний період СТОРОНИ застосовують такі оцінки виконання положень УГОДИ: "виконано", "виконується", "не виконано".

 

13.3. Тлумачення термінів оцінок виконання положень УГОДИ та умов їх застосування:

 

"виконано" - ця оцінка застосовується до положень із фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена дія, у разі їхнього виконання у повному обсязі на час підведення підсумків комісією;

 

"виконується" - ця оцінка застосовується до положень, які сформульовані як правило або принцип поведінки СТОРІН чи їх суб'єктів протягом усього строку дії УГОДИ за умови здійснення протягом звітного періоду відповідних заходів із реалізації цих положень;

 

"не виконано" - ця оцінка застосовується до положень, які виконані не в повному обсязі або з яких не проводилася робота на час підведення підсумків комісією із зазначенням причин їхнього невиконання.

 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ВИКОНАННЯ УГОДИ.

14.1. СТОРОНИ, які уклали УГОДУ, несуть відповідальність за виконання взятих зобов'язань.

14.2. У разі невиконання зобов'язань з вини конкретного керівника він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Сторони домовилися:

 

15.1.1. Зміни і доповнення до УГОДИ вносити після попередніх переговорів за взаємною згодою;

 

15.1.2. Разом тлумачити окремі положення УГОДИ.

15.1.3. Дотримуватися спільно визначених термінів "за погодженням" та "за участю" під час розроблення проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України:

 

- "За погодженням" - суб'єкт Сторони розробника зазначених документів повинен подати підготовлений ним проект для розгляду іншій Стороні перед його поданням органу, який цей документ приймає.

 

Після розгляду проект документа візується представником Сторони. У разі наявності зауважень до проекту, вони додаються у письмовій формі.

 

Суб'єкт Сторони розробника повинен розглянути ці зауваження й у разі їхнього відхилення внести разом із проектом документа до органу, який цей документ приймає.

 

- "За участю" - суб'єкт Сторони розробника зазначених документів залучає представників іншої Сторони до підготовки проекту документа під час його розроблення (шляхом включення до складу робочих груп, авторських колективів тощо). Після підготовки документа він погоджується у зазначеному порядку.

 

15.1.4. Надавати можливість іншим профспілковим об'єднанням та об'єднанням роботодавців, які не брали участі у переговорах, приєднуватися до

УГОДИ протягом усього терміну її дії за умови, якщо вони візьмуть на себе зобов'язання щодо її виконання відповідно до порядку, який визнано кожною СТОРОНОЮ.

 

 

УГОДА підписана у п'яти примірниках, які зберігаються у кожної із СТОРІН і мають однакову юридичну силу.

 

 

Міністерство промислової                                               Професійна спілка

політики  України                                                                         працівників

текстильної та легкої

промисловості України

Міністр

Голова

В. С.Новицький О.І.Єфіменко

„____" ____________2009р.                                                   „____"_____________2009р.

Фонд державного майна України

Заступник  Голови

С.Бухаленков

„____"_____________2009р.

Асоціація підприємств легкої

промисловості України «Укрлегпром»

Президент

В.А.Ізовіт

„____"_____________2009р.

 

 

Всеукраїнське об'єднання

роботодавців легкої промисловості

Президент

О.Б.Соколовський

„____"_____________2009р.

 

Додаток № 1

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки

 

Мінімальні годинні тарифні ставки

для робітників ПІДПРИЄМСТВ легкої промисловості

№ сітки

Види виробництв та робіт

Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника І розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)

 

1.

 

Робітники основного виробництва з нормальними умовами праці

 

 

 

1,01

2.

Підприємства і цехи з ремонту устаткування (рухомого складу, суден і автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, жерстяно - баночні, електролітні, літографоштампувальні цехи і цехи лакування жерсті, компресорні, вентиляційно-зволожувальні і кисневі установки, очисні споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,035

 

3.

Станочні роботи з обробки металу та іншіх матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи з холодної штамповки металів та інших матеріалів, виготовленні і ремонту інструменту і технологічного оснащення

 

 

 

 

 

1,148

4.

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електро- і енергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

 

 

 

 

 

 

 

1,148

 

Розряди робіт і робітників

Міжкваліфікаційні співвідношення для

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Встановлення тарифних ставок робітникам

1,0

1,1

1,22

1,36

1,56

1,82

Примітка:

розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному    робочому тижні на 2010 рік становить 167 годин.

В разі зміни середньомісячної норми тривалості робочого часу в 2011 році проводиться корегування додатку №1.

 

 

Додаток №2

до Галузевої угоди

на 2010-2011 роки

 

 

 

Мінімальні коефіцієнти

міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців  ПІДПРИЄМСТВ легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії

Найменування посад

Коефіцієнти до мінімального

посадового окладу техніка

1.

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства

за контрактом

2.

Головний інженер виробничого об'єднання

2,90

3.

Головний інженер підприємства

2,40

4.

Головні: конструктор, технолог, економіст, художник, десинатор, колорист, модельєр - конструктор, художник - конструктор (дизайнер),  художник - модельєр

 

 

2,30

5.

Головний механік

2,20

6.

Головний енергетик

2,20

7.

Начальники відділів: технічного, виробничого, проектно - конструкторського, охорони праці

 

2,00

8.

Начальник центральної заводської лабораторії

1,80

9.

Начальник відділу патентної та винахідницької роботи

1,50

10.

Начальники бюро: технологічного, проектно-кошторисного, організації праці та заробітної плати, планово-економічного

 

1,80

11.

Начальники відділів: планово - економічного, організації праці та заробітної плати

 

2,00

12.

Начальники відділів: фінансового, матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу)

 

2,10

13.

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)

 

1,80

14.

Начальники лабораторій: наукової організації праці та управління виробництвом, соціології та психофізіології праці, нормативно-дослідної (станції)  з питань праці

 

 

1,80

15.

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії

1,90

16.

Начальники відділів: охорони навколишнього середовища, підсобного сільського господарства

 

1,80

17.

Начальник юридичного відділу

1,80

18.

Начальники відділів: соціального розвитку, підготовки кадрів

1,80

19.

Начальник режимно-секретного відділу

1,70

20.

Начальник штабу цивільної оборони

1,60

21.

Начальник відділу науково-технічної інформації

1,80

22.

Начальник гоподарського відділу, адміністратор залу

1,30

23.

Провідні: конструктор, технолог, художник, художник-модельєр, художник-конструктор (дизайнер), модельєр - конструктор, конструктор одягу, взуття, десинатор, колорист, інженер з організації та нормування праці

 

 

 

1,90

24.

Конструктор, технолог, колорист, художник, художник-модельєр,

художник-конструктор (дизайнер), модельєр - конструктор, конструктор одягу, взуття, десинатор

1 категорії

2 категорії

3 категорії

 

 

 

1,80

1,60

1,50

25.

Інженер з організації і нормування праці:

1 категорії

2 категорії

 

1,80

1,60

26.

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор

 

1,80

27.

Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог

1 категорії

2 категорії

 

 

1,70

1,50

28.

Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, художник, художник-модельєр, модельєр - конструктор, конструктор одягу, взуття, десинатор, колорист, конфекціон ер

 

 

 

1,30

29.

Старший диспетчер

1,50

30.

Диспетчер

1,30

31.

Начальники цехів

1 групи

2 групи

3 групи

 

2,20

2,00

1,90

32.

Начальники: дільниці, зміни; механік цеху, старший майстер, старший майстер контрольний

1 групи

2 групи

3 групи

 

 

1,90

1,60

1,50

33.

Начальник ремонтного цеху

1,80

34.

Майстер, майстер контрольний

1 групи

2 групи

3 групи

 

1,60

1,50

1,30

35.

Техніки усіх спеціальностей

1 категорії

2 категорії

без категорії

 

1,20

1,10

1,00

 

Примітка: 1)Посадові оклади заступникам встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника (начальника), крім першого керівника

2)Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових  окладів заступників керівника.

3)У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні                           коефіцієнти міжквалфікаційних співвідношень визначаються

підприємством самостійно.

 

 

 

Додаток №3

до Галузевої угоди

на 2010 - 2011 роки

 

Мінімальні коефіцієнти

міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів  керівників, професіоналів, фахівців  науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій легкої промисловості до посадового окладу техніка без категорії

 

Найменування посад

Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка

1

Директор (начальник)

по контракту

2

Заступник директора (начальника) по науковій роботі, головний інженер

 

2,91

3

Заступник директора (начальника)

2,77

4

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту

2,46

5

Завідувачі (начальники відділів): науково-дослідного, конструкторського, проектного, проектно- конструкторського, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій)

 

 

 

2,46

6

Начальники (завідувачі) відділів (лабораторій):  патентної  та винахідницької роботи,  стандартизації  (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях по науково-технічній інформації)

 

 

 

2,46

7

Головні: архітектор, механік, енергетик, економіст, метролог  та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях)

 

 

2,37

8

Головний бухгалтер

2,19

9

Начальники відділів: охорони праці, охорони навколишнього середовища, стандартизації, науково-технічної інформації,  начальник проектного кабінету

 

 

2,19

10

Начальники (завідувачі)    секторами    (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково  -  дослідного, конструкторського, проектного,     проектно  -конструкторського, технічного, виробничого та інших     основних      відділів (відділень, лабораторій),  патентної та винахідницької  роботи,  стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях по науково-технічній інформації)

 

 

 

 

 

 

 

2,10

11

Начальники відділів: планово-економічного,  організації праці та  заробітної плати; начальник проектно-кошторисного бюро (групи), диспетчерської ( виробничо-диспетчерської) служби

 

 

2,10

12

Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння),  матеріально-технічного постачання,  збуту (маркетингу); завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів

 

 

 

1,91

13

Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами), які входять до складу відділів: стандартизації, науково-технічної інформації, планово-економічного, організації праці та заробітної плати, проектного кабінету

 

 

 

1,82

14

Начальник  відділу кадрів

1,82

15.

Начальники відділів: юридичного, соціального розвитку

1,73

16.

Завідувачі: технічного архіву, геокамер; начальник штабу цивільної оборони

 

1,46

17.

Начальник господарського відділу

1,37

18.

Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)

 

 

1,82

19.

Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)

1 категорії

2 категорії

3 категорії

 

 

 

1,64

1,46

1,37

20.

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор; консультант з економічних питань

 

 

1,64

21.

Інженери інших спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт

1 категорії

2 категорії

 

 

1,55

1,37

22.

Інженери усіх спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, юрисконсульт та інші спеціалісти; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту

 

 

1,19

23.

Головний науковий співробітник

2,46

24.

Провідний науковий співробітник

2,19

25.

Старший науковий співробітник

1,73

26.

Науковий співробітник

1,46

27.

Молодший науковий співробітник

1,28

28.

Техніки усіх спеціальностей

1 категорії

2 категорії

 

1,19

1,10

29.

Техніки усіх спеціальностей, лаборант

1,00

 

Примітка:1)Посадові оклади заступників, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника, крім першого керівника.

2)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів і провідних спеціалістів, які призначені головними технологами виробу (вузла), збільшуються на 10 відсотків.

3)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які призначені начальниками науково-технічних (науково-виробничих) комплексів, збільшуються на 10-20 відсотків.

4)Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі, відповідають посадовим окладам начальників відповідних наукових підрозділів.

5) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються підприємством самостійно.

 

Додаток №4

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки

 

Мінімальні коефіцієнти

співвідношень місячних окладів працівників загальних (наскрізних) професій до

до тарифної ставки робітника першого розряду першої  сітки

Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти до тарифної ставки робітника першого розряду

 

1

 

 

Гардеробник, кур"єр, кубівник, сторож, прибиральник

Службових приміщень, опалювач, швейцар

 

 

0,95

 

2

 

Завідувач: канцелярії, центрального складу; старший

Товарознавець

 

1,58

 

3

 

Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; товарознавець; перекладач-дактилолог; стенографістка I категорії, коректор (коригування текстів)

 

 

 

 

1,45

 

4

 

Касир, інкасатор, інспектор;  завідувач:  архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії; стенографістка II категорії, друкарка I категорії, комплектувальник товарів

 

 

 

 

1,33

 

5

 

Друкарка II категорії, секретар-cтенографістка, диспетчер з відпуску готової продукції, експедитор з перевезень вантажів, таксувальник, старший  табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар  незрячого  фахівця,   апаратник        хімічного

чищення спецодягу, водій самохідних механізмів

 

 

 

 

 

 

1,20

 

6

 

Секретар-друкарка, агент з постачання,  рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, експедитор, завідувач камери схову, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, статистик, робітник з обслуговування лазні, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник  територій,. Носій, вагар, возій, двірник

 

 

 

 

 

 

 

1,08

 

7

 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій

 

 

1,71

Примітка: Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні окладів економістів 1 категорії, а товарознавцям, які мають вищу освіту, - на рівні економістів (без категорії).

 

 

Додаток №5

до  Галузевої угоди

на 2010-2011р.

Мінімальні коефіцієнти

Співвідношень місячних тарифних ставок(окладів)   робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду першої сітки

Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти до тарифної ставки робітника першого розряду

1

При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозиту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної  бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей

 

 

 

 

 

 

 

2,10

 

 

 

 

2,62

 

2,36

2

При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної  бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей

 

 

 

 

 

1,90

 

 

 

 

2,31

 

2,10

3

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної  бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей

 

 

 

1,69

 

 

 

 

2,10

 

1,90

Примітка: вантажники, механізатори - робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально-розвантажувальних машин та устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,36

Додаток №6

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки

 

П Е Р Е Л І К

Доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій

 

 

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат та надбавок

 

ДОПЛАТИ

 

 

1.

За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників

 

2.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.

 

3.

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

 

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

 

4.

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці -  4, 8 та 12 відсотків, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки ( окладу).

 

5.

За інтенсивність праці

 

до 12 відсотків тарифної ставки

 

6.

За роботу в нічний час

 

до 40 відсотків, але не менше 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

 

7.

За роботу у вечірній час - з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

 

8.

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

 

9.

 

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

з чисельністю робітників у бригаді:

до 10 чоловік -  до  15   відсотків

понад  10  чоловік -  до 25 відсотків

понад 25 чоловік - до 30 відсотків тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру;

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

 

10.

За науковий ступінь:

 

 

-доктора наук

20 відсотків посадового окладу;

 

-кандидата наук

15 відсотків посадового окладу.

 

11.

За почесне або спортивне звання

20 відсотків посадового окладу.

 

 

 

 

 

Доплати за науковий ступінь, почесне звання провадяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним званням.

12.

За роботу з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів (ст.17 Закону України "Про оплату праці", Угода Мінтрансу України)

 

до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час

13.

За знання і застосування іноземної мови

10 відсотків  тарифної ставки (окладу)

14.

За вчене звання:

старшого наукового співробітника

професора

 

 

25 відсотків посадового окладу (окладу)

33 відсотки посадового окладу (окладу)

якщо підприємство здійснює науково-дослідну,

науково-виробничу діяльність.

 

НАДБАВКИ__

 

 

1.

За високу професійну  майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

 

 

3 розряду - 12 відсотків;

 

 

4 розряду - 16 відсотків;

 

 

5 розряду - 20 відсотків;

 

 

6 і вищих розрядів -  24 відсотки.

 

2.

За класність водіям  автотранспортних  засобів (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), машиністам тепловозів.

водіям (машиністам)

2-го класу - 10 відсотків;

1-го класу - 25 відсотків

встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час

 

3.

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

 

4.

За виконання особливо важливої роботи на певний термін (перелік робіт визначається колективним договором)

до 50 відсотків посадового окладу

 

Додаток № 7

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки

Рекомендації

щодо    порядку   регулювання    фондів   оплати    праці, умов їх  зростання  та  встановлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці.

(лист Мінпраці від 08.04.1997 р. №04-1411)

1.

Законом передбачено, що у галузевих   угодах  мають  бути визначені

умови зростання фондів оплати праці та міжпосадові співвідношення в оплаті

праці.

У

Колективних договорах мають  бути визначені  механізм  формування

фонду оплати праці,умови його регулювання,а також міжпосадові співвідношен-

ня в оплаті праці.

2.

Умовами зростання фондів оплати  праці  на  галузевому рівні можуть

бути:

-

Зростання обсягів виробництва;

-

Зростання продуктивності праці;

-

Зниження витрат на 1 грн. Собівартості продукції та ін.

При цьому необхідно передбачити, у яких розмірах збільшується фонд оплати праці при підвищенні ефективності роботи підприємств, що може бути визначено через прирістні нормативи. Для визначення розміру розрахункової величини фонду оплати праці може застосовуватися базовий фонд оплати праці, що склався у попередньому періоді (році) з урахуванням фактичних фінансових можливостей підприємства та нормативу його приросту. Норматив приросту цього фонду може бути визначений в розмірі не більше одного відсотка за кожен відсоток зростання обсягів виробництва, продуктивності праці або зниження витрат на 1 грн. продукції тощо.

При визначенні умов регулювання фондів оплати праці на рівні підприємства при укладанні колективного договору предметом переговорів має бути:

-розмір тарифної ставки робітника першого розряду, яка є основою для побудови тарифної системи оплати праці  і встановлюється  виходячи з фінансових можливостей підприємств, але не нижче встановленого розміру для галузі (підгалузі);

-значення мінімальних і максимальних посадових окладів по кожній посаді          виходячи з міжпосадових співвідношень в оплаті праці;

- механізм формування і регулювання фонду в оплаті праці.

Регулювання розмірів фонду оплати праці на підприємстві  може здійснюватися шляхом встановлення:

-нормативного співвідношення темпів приросту середньої заробітної плати та продуктивності праці;

-нормативного співвідношення темпів приросту фонду оплати праці і обсягів продукції, робіт, послуг.

Розміри коштів на оплату праці можуть формуватися кількома способами:

-на основі приростних нормативів за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності підприємства або за нормативом на одиницю продукції у натуральному виразі.

 

Приріст фонду оплати праці доцільно ув'язувати не тільки з показниками, які характеризують обсяги виробництва, але і з основними якісними показниками, зростанням продуктивності праці, зниженням витрат на 1 грн. продукції.

 

3.Формування фонду оплати праці на основі нормативів його приросту за кожну одиницю покращення показників, прийнятих для оцінки діяльності підрозділу, може здійснюватися таким чином:

 

(100+H1 х E1 + H2 х E2 + H3 x E3)

ФОП = ФОПбаз. х ------------------------------------------------

100

 

де ФОПбаз.     - фонд оплати праці у попередньому періоді;

 

Н1, Н2, Н3  - нормативи приросту фонду оплати праці відповідно за приріст                        обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на 1 грн. продукції;

 

Е1, Е2, Е3  - відповідно прирост обсягів виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на 1 грн. продукції

-

на     основі    використання    рівневого    нормативу      може

Здійснюватися таким чином:

ФОП = Н х О

 

де Н - норматив  фонду  оплати  праці на одиницю продукції у натуральному ви-

разі або  на  одиницю  обсягу, прийнятого для обчислення продуктивності

праці;

 

О - обсяг виробництва

-

Прямим  розрахунком за  нормативами  трудомісткості  і    середньої

заробітної плати .

При формуванні фонду оплати праці прямим розрахунком за нормативами трудомісткості необхідно врахувати зниження технологічної трудомісткості, перш за все, за рахунок заходів щодо удосконалення технічних і організаційних умов виробництва. При цьому необхідно передбачити збільшення

4.

Міжкваліфікаційні  (міжпосадові)  співвідношення  в  оплаті  праці.

Предметом переговорів  на галузевому рівні мають бути тарифні сітки і шкали співвідношень мінімальних посадових окладів по посадах, групах посад керівників, спеціалістів та службовців.

При встановленні міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці необхідно враховувати кваліфікаційний рівень працівників, умови роботи, інтенсивність, складність і відповідальність виконуваних робіт.

У народному господарстві України поширена, в основному, шестирозрядна тарифна сітка із співвідношенням мінімального та максимального розмірів тарифних ставок 1 : 1,8. У машинобудуванні, чорній металургії, електроенергетиці на окремих роботах застосовується восьмирозрядна тарифна сітка із співвідношенням 1 : 2; 1 : 2,3; 1 : 1,9 відповідно.

Міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, спеціалістів і службовців можуть встановлюватися по відношенню до розміру посадового окладу техніка.

Крім наведеного підходу до встановлення співвідношень в оплаті праці може бути запропонована єдина тарифна система, яка охоплює усі категорії працівників підприємств. При цьому співвідношення між мінімальним і максимальним значенням можуть встановлюватися від 1 : 4 до 1 : 7 залежно від галузі (підгалузі).

5.

Зазначені  рекомендації  можуть  використовуватися  при  укладанні

Угод на регіональному рівні.

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

до Галузевої угоди

на 2010-2011 роки

Орієнтований

перелік професій і посад  працівників підприємств

та організацій  з ненормованим робочим днем

 

1.

Керівники підприємств і організацій, які працюють не за контрактом, їх

Заступники і помічники.

2.

Головні інженери та їх заступники.

3.

Головні: технологи, конструктори, механіки, енергетики, контролери, інші головні спеціалісти і їх заступники.

 

4.

Начальники цехів, управлінь, служб та їх заступники.

 

5.

Начальники  відділів усіх найменувань,  їх заступники.

 

6.

Начальники секторів, бюро, груп усіх найменувань.

 

7.

Начальники дільниць, змін, виробництв.

 

8.

Начальники центральних заводських  лабораторій; начальники (завідувачі) лабораторій, старші лаборанти.

 

9.

Провідні і старші інженери усіх спеціальностей, провідні конструктори, художники, художники-модельєри, художники-конструктори (дизайнери), модельєри-конструктори, конструктори одягу, взуття, колористи, десинатори, архітектори, технологи, провідні і старші економісти усіх спеціальностей, старші диспетчери.

 

10.

Інженери усіх спеціальностей та категорій, конструктори, технологи, художники-конструктори (дизайнери), художники-модельєри,  модельєри-конструктори, конструктори одягу, взуття, десинатори, конфекціонери, художники, архітектори, економісти усіх спеціальностей, фізики, хіміки, соціологи,  фізіологи, психологи, диспетчери.

 

11.

Старші майстри, майстри: контрольні, шляхові; маркшейдери.

12.

Механіки, енергетики, електромеханіки.

13.

Техніки усіх спеціальностей тa категорій, старші техніки.

 

14.

Головні бухгалтери та їх заступники, бухгалтери усіх категорій, бухгалтери.

 

15.

Старші: табельники, інспектори, касири, товарознавці, методисти, діловоди; табельники, інспектори, касири, товарознавці, методисти, діловоди.

 

16.

Експедитори.

17.

Завідувачі: технічного архіву, архіву, канцелярії, машинописного бюро, гуртожитку, господарства, центрального складу, складу, копіювально-розмножувального бюро.

 

18.

Юрисконсульти усіх категорій.

 

19.

Друкарки усіх категорій, секретарі-стенографістки.

 

20.

Коменданти; вихователі гуртожитку.

 

21.

Начальники штабу цивільної оборони.

 

22.

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), директор (завідувач) позашкільного закладу, їх заступники.

 

23.

Водії автотранспортних засобів.

24.

Наукові працівники ( головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, молодший науковий  співробітник).

 

Довідково

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ,

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ГАЛУЗЕВІЙ УГОДІ НА 2010-2011 РР.

Безпосередня дія Угоди

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого органу, так і для працівників підприємства.

Положення Генеральної, Галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

(Закон України "Про колективні договори і угоди"

№3356-ХІІ від 1 липня 1993р.)

Основний вид економічної діяльності - вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не впливає на результат. Якщо на рівні підкласу понад 50 % валової доданої вартості виробляється даним видом діяльності, то класифікація одиниці визначається цим видом діяльності. У всіх інших випадках слід дотримуватись визначених правил класифікації за методом "зверху-вниз" (top down).

 

Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів або надання послуг.

 

Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та призначаються для використання тільки цією одиницею (управління підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким умовам:

а) вона спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої одиниці, до якої вона належить;

б) її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не входять до складу кінцевої продукції даної одиниці;

в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не призводить до утворення основного капіталу);

г) вона існує в інших подібних за типом виробничих одиницях.

Статистичну одиницю, яка здійснює тільки допоміжну діяльність (наприклад, управління підприємством) класифікують як таку, що здійснює цю допоміжну діяльність або за основною діяльністю материнської одиниці.

Не відносяться до допоміжних такі види економічної діяльності:

а) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню основного капіталу: наприклад, будівельні роботи, які виконуються за власний рахунок, слід відносити до секції F "Будівництво" (якщо про них є дані);

б) виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності одиниці;

в) виробництво товарів, які у подальшому стають складовою частиною продукції, яка випускається в результаті основного або другорядних видів економічної діяльності (наприклад, виготовлення одним із підрозділів підприємства ящиків для пакування своєї продукції);

г) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що входить до складу підприємства, навіть якщо вся вироблена енергія споживається головною одиницею;

д) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки;

е) дослідження та розробки, якщо ці види діяльності не є наданням послуг, що споживаються у виробничому процесі.

Ці види діяльності головної одиниці є другорядними, але для їх обліку можуть бути утворені відповідні статистичні одиниці.

(Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005

чинний від 01.04.2006 р.)

Особи, які визнаються громадянами похилого віку

Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.

(Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" N 3721-XII від 16 грудня 1993 року)

Програма економічного і соціального розвитку України - документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

(Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"

від 23 березня 2000 року N 1602-III )

Продуктивна зайнятість

зайнятість, яка сприяє ефективній діяльності суб'єктів господарювання та підтриманню фізичних сил і здібностей працівника, в тому числі за рахунок гарантування державою права на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

(Проект Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про зайнятість населення")

Режим гибкого рабочего времени

форма организации рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов подразделений предприятия допускается (в определенных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня. При этом требуется полная отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.). Применение режимов гибкого рабочего времени должно содействовать наиболее целесообразной организации производства и труда, повышению его дисциплины и эффективности и обеспечивать наилучшее сочетание экономических, социальных и личных интересов работников с интересами производства.

(Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу" від 4 жовтня 2006 року N 359)

Роботодавець

власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 N 1045-XIV)

Роботодавець

власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про організації роботодавців"

від 24.05.2001 N 2436-III)

Роботодавець

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV)

Робочий час

це час, протягом якого ...(працівник)... зобов'язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

(Міністерство транспорту України,

Наказ "Про затвердження Положення про робочий

час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів" від 17 січня 2002 р. № 18)

Система недержавного пенсійного забезпечення

це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

(Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

від 9.07.2003р. №1057-ІV)

Соціальне партнерство

система відносин між працівниками, роботодавцями та виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів, направлена на врахування інтересів працівників і роботодавців шляхом взаємних переговорів, консультацій, в досягненні та укладенні сторонами угод, колективних договорів і в прийнятті спільних рішень;

сторони соціального партнерства - працівники, роботодавці, органи державного управління та місцевого самоврядування в особі уповноважених ними представників;

форми соціального партнерства - це організаційні, правові і економічні заходи в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними економічних відносин та вирішення соціально-трудових конфліктів;

працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором у роботодавця;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(Проект Закону України "Про соціальне партнерство")

 

Страхування

це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

 

Добровільне страхування

це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4) страхування здоров'я на випадок хвороби.

(Закон України "Про страхування" № N85/96-ВР від 7.03.1996р.)

Тривалість робочого часу

час, протягом якого заінтересовані особи перебувають у розпорядженні роботодавця чи інших осіб, які мають право вимагати від них послуги, або протягом якого власники перевізних засобів чи члени їхніх родин зайняті виконанням за свій рахунок роботи, пов'язаної з перевізним дорожнім засобом, його пасажирами чи його вантажем; цей час складається з:

1) часу, присвяченого роботі, яка виконується протягом пробігу перевізного засобу;

2) часу, витраченого для виконання допоміжної роботи;

3) періодів простої присутності;

4) проміжних періодів відпочинку або перерви у роботі, припустима тривалість яких встановлюється компетентним органом влади.

(Конвенція N 67 про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті від 28.06.1939 N )

Управління господарським товариством

1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

2. Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

3. Посадовими особами господарського товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства.

(Господарський кодекс України)

Фінансовий план державного підприємства

відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів.

Фінансовий план складається з таких розділів:

джерела формування та надходження коштів;

приріст активів підприємства;

повернення залучених коштів;

витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;

покриття збитків минулих періодів.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством"

від 25.12.2000 N 277)

Фахівець

людина, яка володіє фаховими (спеціальними) знаннями та навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність).

(Головне управління державної служби України,

Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)

Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості.

(Державний класифікатор професій 003:2005)