Гильдия Производителей Одежды Украины: Устав Гильдии

Устав Гильдии Производителей Одежды Украины

Печать

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Гільдія виробників одягу", іменована надалі "Гільдія", заснована за рішенням загальних зборів засновників відповідно до чинного законодавства.

1.2. Гільдія є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

1.3. Гільдія є об'єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів

1.4. Назва Гільдії: Громадська організація "Гільдія виробників одягу".

1.5. Місцезнаходження та юридична адреса Гільдії: м. Київ , бульвар Т. Шевченка,4.

1.6. Гільдія є юридичною особою згідно законодавства України.

1.7. Гільдія є неприбутковою організацією.

1.8. Гільдія створюється та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Гільдія вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

1.9. Гільдія має відокремлене майно, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені.

1.10. Гільдія має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, в тому числі і валютний, печатку зі своїм найменуванням, штампи, власну символіку та інші реквізити.

1.11  У своїй діяльності Гільдія керується законами України "Про об'єднання громадян", іншими законодавчими актами України та цим статутом.

1.12. Гільдія діє на принципах повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності і самоуправління.

1.13.  Гільдія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством своїм майном, коштами, на які може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

1.14.  Держава не відповідає за зобов'язаннями Гільдії, так само як і Гільдія не відповідає за зобов'язаннями держави.

1.15.  Гільдія не відповідає за зобов'язаннями її членів. Члени Гільдії не несуть відповідальності за зобов'язаннями Гільдії.

1.16.  Гільдія набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.17.  Для здійснення цілей та завдань, визначених у статутних документах Гільдія користується правом:


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГІЛЬДІЇ

2.1. Метою Гільдії є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів її членів, а також реалізація завдань Гільдії.

2.2. Завданнями Гільдії є:3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ГІЛЬДІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. Членами Гільдії можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років (в якості індивідуальних членів) та колективи юридичних осіб (в якості колективних членів), які визнають статут Гільдії, приймають участь в реалізації мети та завдань Гільдії та сплачують вступні та членські внески.

3.2  Колективні члени Гільдії реалізують свої права, обов'язки та законні інтереси в Гільдії через уповноваженого представника.

3.3. Прийняття у члени Гільдії здійснюється на підставі заяви, зразок якої затверджується Радою Гільдії. Колективні члени, окрім заяви надають протокол зборів повноважного органу з рішенням про вступ до Гільдії.

3.4. Рішення про прийняття в члени Гільдії приймаються Радою Гільдії з наступним затвердженням на загальних зборах Гільдії.

3.5. Рішення про прийняття у члени Гільдії приймається простою більшістю голосів членів Ради Гільдії з наступним затвердженням на загальних зборах Гільдії та вважається затвердженим, якщо за затвердження проголосувала проста більшість членів, присутніх на загальних зборах.

Відмова у прийнятті у члени Гільдії не вимагає обґрунтувань.

3.6. Кожен член Гільдії може вийти з Гільдії, письмово повідомивши про це Раду Гільдії.

3.7. Член Гільдії, який порушує законодавство України та/або статут Гільдії, здійснює дії, які негативно впливають на престиж Гільдії та її членів, або на протязі трьох місяців не сплачує членські внески може бути виключений з Гільдії.

3.8. Виключення з Гільдії відбувається згідно з рішенням Ради Гільдії, з наступним затвердженням на загальних зборах Гільдії.

3.9. Рішення про виключення з членів Гільдії приймається простою більшістю голосів членів Ради Гільдії з наступним затвердженням на загальних зборах Гільдії та вважається затвердженим, якщо за затвердження проголосувала проста більшість членів, присутніх на загальних зборах.

3.10. Відсутність члена Гільдії, щодо якого вирішується питання про виключення на засіданні Ради Гільдії або на загальних зборах не є причиною для відстрочки прийняття рішення з цього питання.


4.ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГІЛЬДІЇ

4.1. Члени Гільдії мають право.

4.2. Члени Гільдії зобов'язані:5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ГІЛЬДІЇ

5.1. Управління Гільдією здійснюють:

5.2. Вищим органом гільдії є загальні збори Гільдії. Загальні збори скликаються не менш як один раз на рік та не пізніше 1 липня поточного року.

5.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третіх членів та представників членів Гільдії. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

До виключної компетенції зборів відноситься:

Загальні збори можуть приймати рішення про передачу частини своїх повноважень Раді Гільдії, Президенту або Директору.

5.4. Про місце проведення та порядок денний загальних зборів Директор Гільдії повідомляє членів персонально рекомендованим листом не пізніше, ніж за 30 днів до початку зборів.

5.5. Позачергові загальні збори скликаються за вимогою однієї третьої членів Гільдії або за ініціативою Ради Гільдії, Президента або Ревізійної комісії.

5.6. В період між загальними зборами керівництво Гільдією здійснює Рада гільдії, до компетенції якої входять наступні питання:

Рада Гільдії обирається загальними зборами строком на один рік. Склад та чисельність Ради визначається загальними зборами. Роботою Ради керує Президент, який входить до складу Ради. Рішення Ради Гільдії приймаються простою більшістю голосів. Рада правомочна вирішувати питання, що віднесені до її компетенції, якщо на засіданні присутні всі члени Ради. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.

Президент:

5.7. Оперативне керівництво Гільдією здійснює Директор. Директор призначається наказом Президента. Призначення Директора не вимагає погодження з Радою Гільдії та/або загальними зборами.

Директор:


6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГІЛЬДІЇ

6.1. Гільдія може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її діяльності.

6.2. Гільдія набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй членами або іншими особами, набуте від членських та вступних внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами установами та організаціями, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Гільдія має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.4. Кошти та інше майно Гільдії не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.


7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

7.1. Гільдія у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати, а також веде оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності.

7.2. Гільдія, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

7.3. Державний контроль за діяльністю Гільдії здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7.4. Органи, що проводять легалізацію Гільдії здійснюють контроль за додержання ними положень статуту.

7.5. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків Гільдією здійснюють відповідні фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

7.6. Внутрішнім контрольним органом Гільдії є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається
загальними зборами строком на один рік та підзвітна тільки їм. Загальні збори визначають кількісний
склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.

7.7. Голова Ревізійної комісії обирається із складу комісії її членами.

7.8. Ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням Радою та Президентом Гільдії вимог Статуту, виконання рішень загальних зборів та за загальною діяльністю Гільдії.

7.8. Ревізійна комісія робить висновки згідно з річними звітами та балансами та надає їх загальним зборам на затвердження.


8. 3ДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ

ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

8.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Гільдія може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій  із статусом юридичної особи, заснування  підприємств в порядку,  встановленому законодавством.


9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГІЛЬДІЇ

9.1. Всі зміни та доповнення до статуту Гільдії затверджуються за рішенням вищого органу Гільдії.

9.2. Проекти змін та доповнень подаються на розгляд загальних зборів членами, Радою, Президентом або Директором Гільдії.

9.2. Про зміни, що сталися в статутних документах Гільдія повідомляє в 5-денний строк в реєструючий орган.


10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГІЛЬДІЇ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

10.1. Припинення діяльності Гільдії може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

10.2. Реорганізація Гільдії здійснюється за рішенням загальних зборів відповідно до вимог статуту.

10.3. При реорганізації Гільдії її права і обов'язки переходять до правонаступника в обсязі і на
умовах, передбачених чинним законодавством.

Гільдія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.4. Ліквідація Гільдії здійснюється в установленому законодавством порядку у випадках:

10.5. Ліквідацію Гільдії здійснює ліквідаційна комісія, яка призначається загальними зборами
або судом чи арбітражним судом. Ліквідаційну комісію очолює голова комісії, який призначається з
числа членів ліквідаційної комісії та виступає від її імені.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Гільдії, вона виявляє дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і передає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

10.7. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації майна Гільдії, після виконання вимог кредиторів, розрахунків з працівниками Гільдії, за рішенням органу, що прийняв рішення про ліквідацію використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в прибуток держави.